Doradztwo zawodowe

W jaki sposób zaplanować swoją drogę edukacyjno-zawodową?

 • Jak dobrze wybrać zawód?
 • Jak ma wyglądać moja przyszłość zawodowa?
 • Jak wybrać szkołę i zawód w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych i ekonomicznych realiów?

Takie pytania zadaje sobie, każdy młody człowiek kończący szkołę. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bowiem pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Wielu uczniów decyduje o swoim przyszłym życiu zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Skutki nietrafnego wyboru mogą niekorzystnie rzutować na jakość życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego młodego człowieka.

Podjęcie świadomej i satysfakcjonującej decyzji edukacyjno-zawodowej wymaga sporej dojrzałości. Nie powinien to być jednorazowy akt, lecz ukierunkowany merytorycznie proces decyzyjny. Musi być on oparty na właściwym sformułowaniu celów oraz uwzględniać wszystkie niezbędne warunki trafnego wyboru.

Należą do nich :

Czynniki wewnętrzne – uwzględniające cechy osobowe, własne preferencje oraz predyspozycje zawodowe.

Czynniki zewnętrzne – związane z sytuacją na rynku pracy, znajomością zawodów, systemu kształcenia, dróg zdobywania kwalifikacji zawodowych

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

Właściwe poznanie siebie, swoich możliwości w istotny sposób warunkuje zadowolenie
z przyszłej aktywności zawodowej, umożliwia odniesienie sukcesu. W związku z tym każdy uczeń powinien przeanalizować i umieć określić swoje:

 • zainteresowania (co lubię robić a czego nie lubię? w jakie działania chętnie się angażuję jakie sprawiają mi satysfakcję?)
 • uzdolnienia (w czym jestem dobry? czego z łatwością się uczę? jakie mam talenty?)
 • cechy charakteru i temperamentu (np. szybkość działania, wytrwałość, zaangażowanie, odpowiedzialność, ruchliwość, opanowanie…)
 • umiejętności
 • motywacja do nauki
 • system wartości (priorytety, uznawane przekonania itd.)
 • stan zdrowia (ewentualne przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie)

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

 • poznanie świata zawodów – wymagania psychofizyczne, znajomość środowiska pracy, zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie, zawody pokrewne
 • znajomość rynku pracy – aktualne tendencje, zawody „przyszłości”, branże rozwijające się
 • struktura kształcenia się w różnych zawodach – szczeble i ścieżki kształcenia się, lokalna sieć szkół
 • warunki finansowe kształcenia (w tym możliwości materialne rodziny, odpłatność za różne formy nauki)

Dopiero rzetelna analiza i konfrontacja wymienionych wyżej czynników na podjęcie właściwej decyzji o kontynuowaniu nauki. Nieocenioną pomocą mogą być również sugestie i opinie osób z najbliższego otoczenia: rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych, rówieśników. Mogą one w istotny sposób ukształtować prawidłową samoocenę, wspomóc właściwe postrzeganie swoich mocnych i słabszych stron, zmotywować i zachęcić do zdobywania wyższych kwalifikacji.

Uczniowie oraz ich rodzice mogą skorzystać z profesjonalnych porad edukacyjnych i zawodowych, wspomagających opracowanie indywidualnego planu kariery (porady indywidualne, badania psychologiczne, grupowe zajęcia warsztatowe dla uczniów).

Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizowany jest przez dyrekcję, wychowawców, nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagoga szkolnego, współpracujące ze szkołą instytucje m.in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Połczynie-Zdroju, Urząd Pracy oraz uczniów i ich rodziców. Koordynatorem działań jest pedagog szkolny.

W ramach działań realizowane są m.in.:

 • zajęcia, podczas których uczniowie rozpoznają swoje predyspozycje i preferencje zawodowe,
 • spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów,
 • spotkania z absolwentami i ich drogą kariery
 • udział w warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe,
 • udział w targach edukacyjnych
 • warsztaty organizowane na terenie szkoły
 • spotkania z doradcą zawodowym z Urzędu Pracy i Poradni psychologiczno-Pedagogicznej

Poniżej znajdują się ciekawe i ważne dla ciebie strony internetowe, na których możesz znaleźć informacje o zawodach, uczelniach, rynku pracy itp.

Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży: 

 

http://doradztwo.ore.edu.pl – strona Ośrodka Rozwoju Edukacji 

 http://ohp.pl/ – strona Ochotniczych Hufców Pracy

http://dokariery.pl/ – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

http://www.perspektywy.pl/portal/

http://www.mlodziez.org.pl/

 https://mapakarier.org/

http://spacerdokariery.pl/

https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe

http://www.cdzdm.pl/

www.uczelnie.pl

www.cogito.com.pl http://doradztwokariery.pl/

www.ohp.pl

https://www.strada.org.pl/

 http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

OKREŚL SIEBIE 

W Internecie możesz znaleźć testy służące do tego, aby samodzielnie spróbować

określić swoje predyspozycje zawodowe.

Wykonując je, możesz otrzymać informacje o tym:

 •  co lubisz,
 • co cię interesuje,
 • w czym będziesz dobry
http://labirynt-zawodow.progra.pl 

http://www.gimmaniowy.czorsztyn.iap.pl/doradztwo/testy.html

www.talentgame.pl

 http://zawodowe.info

http://www.wybieramzawod.pl/testy-i-materialy

http://www.kluczdokariery.pl/

http://bk.us.edu.pl/testy-psychozawodowe

https://www.katarzynapluska.pl/category/kompetencje-miekkie/

https://praca-enter.pl/

https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/

http://zawodowe.info/

http://predyspozycje-zawodowe.pl/

https://andrzejtucholski.pl/2017/droga-wymarzonej-pracy-test-kompetencji-predyspozycji-zawodowych/

 • Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach
 • Charakterystyka poszczególnych zawodów
 •  Oferty pracy z całej Polski
www.barometrzawodow.pl/ 

 http://e-zamek.pl

 http://www.wybieramzawod.pl/

https://mapakarier.org/

https://junior.org.pl/

https://www.pociagdokariery.pl/

www.praca.gov.pl

www.pracuj.pl/kariera-rynek-pracy-zawody

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/

Doradztwo zawodowe dla dorosłych: 

 

 http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe 

http://zielonalinia.gov.pl/  – strona Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia