Historia szkoły

Historia naszej szkoły rozpoczęła się w 1946 r., kiedy to dnia 6 października nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Przydzielono jej budynek przy Placu Wolności. Na dyrektora nowo tworzącej się szkoły powołano p. Serwacego Zielińskiego. Pierwszymi jej nauczycielami byli: Adam Niklas- historia, geografia; Stefania Michalska – j. angielski; Stefan Mazalewski – j. polski; Antoni Uruski – rysunek. Jednak w miarę upływu czasu dołączali do nich kolejni profesorowie. Niestety, nazwiska ich wszystkich nie sposób tutaj wymienić. Liceum było 13 ogólnokształcącą szkołą średnią w byłym województwie koszalińskim. Początkowo przyjętą nazwę Państwowego Gimnazjum i Liceum w 1959 r. zmieniono na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była pierwsza matura – 1950/1951. Pierwszymi maturzystami byli:

 • Adamiec Wiesław
 • Bierkowski Tadeusz
 • Dąbrowski Tadeusz
 • Gardius Anatol
 • Gołaszewski Bohdan
 • Gucweler Kazimierz
 • Łoziński Leonard
 • Malesza Mirosława
 • Szczepaniak Zenon
 • Trojanowski Józef
 • Tylman Andrzej
 • Wasielewska Krystyna
 • Wiśnioch Stanisław
 • Wójcik Janina
 • Bocheński Władysław
 • Dudzień Wacław
 • Wolański Zygmunt
 • Lechawski Jerzy
 • Kaczmarek Lidia

Stale rosnąca liczba uczniów i prowadzenie zajęć w 8 oddziałach zmotywowało dyrekcję szkoły do podjęcia starań o budowę nowego gmachu szkoły. Budynek przy ul. Stanisława Staszica oddano do użytku 29 listopada 1958 r. Ta wielka uroczystość na stałe zapadła w pamięci jej uczestnikom. Na czele grona pedagogicznego od 1959 r. stał p. dyrektor Stanisław Majewski – osoba bardzo serdecznie wspominana w kręgu absolwentów i nauczycieli.

Na początku lat 60. szkoła liczy już 254 uczniów i 11 nauczycieli. Dnia 23 października 1960 r. Liceum otrzymało sztandar księdza Stanisława Staszica. Znakomite były w tamtych latach wyniki egzaminów wstępnych na studia wyższe: w roku 1962 o indeks ubiegało się 38 absolwentów, a otrzymało 36. W Liceum wykłada się 3 języki obce, młodzież odnosi pierwsze sukcesy w konkursach i olimpiadach. W 1965 r. zostaje włączone w elitarny poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO. Od 1963 r. w szkole działało Młodzieżowe Koło Filatelistyczne, początkowo pod opieką p. Czesława Warpachowicza, a następnie p. Jerzego Ludwickiego. W kresie swojego 28-letniego istnienia jego uczestnicy odnieśli wiele sukcesów.

Rok 1971 był rokiem szczególnym. W tym roku szkoła obchodziła bowiem 25-lecie swojego istnienia. Wysiłków w przygotowanie nie szczędzili nauczyciele: Mieczysława Szulc, Leopold Ostrowski, Tadeusz Garczyński. W obchodach uczestniczyło 130 absolwentów, wśród których należy wymienić p. Stanisława Wiśniocha, który aż do swej śmierci związany był ze szkołą i wspomagał ją swoim doświadczeniem i wiedzą. Rok 1973/1974 szkoła rozpoczęła pod nową dyrekcją. Swoją długoletnią pracę dyrektora skończył p. Stanisław Majewski, a pełnić tę funkcję rozpoczął p. Feliks Meller. Już w następnym roku szkolnym 1974/1975 nastąpiły kolejne zmiany. Następcą p. Feliksa Mellera został p. Wacław Gąsowski. W roku następnym – 1975/1976 nowo wybranym dyrektorem został p. Tadeusz Garczyński. Lata 70. to nie tylko zajęcia lekcyjne i działalność kół zainteresowań. Naszą szkołę odwiedziło wielu wybitnych aktorów, dziennikarzy i pisarzy, m.in.: A. Kopiczyński, St. Niwiński, W. Żukrowski. To właśnie takie spotkania tworzyły klimat ówczesnych lat. Działalność “Teatru na schodach” wzbogacała atmosferę twórczych poszukiwań. Równie duże osiągnięcia miała szkoła także na niwie sportowej. W plebiscycie na najlepszego sportowca Pomorza Środkowego ogłoszonym w 1983 r. przez “Głos Pomorza” znalazło się pięciu uczniów naszego liceum. Początek nowego roku szkolnego 1986/1987 upłynął pod znakiem kolejnego jubileuszu – “Czterdzieści lat minęło”. Odsłonięto wówczas tablicę pamiątkową. W miarę upływu czasu, będąc przez dłuższy czas jedyną szkołą średnią ogólnokształcącą na terenie miasta i gminy, szkoła stawała się ważną placówką oświatową, naukową, kulturalną i społeczną, ściśle współpracującą ze środowiskiem lokalnym.

W takim oto kształcie Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica dobiegło rocznicy 50. lat istnienia. Jubileusz, już według tradycji, połączony był ze zjazdem absolwentów, wspólnym obiadem i całonocnym bankietem. Wspomnieniom nie było końca. Na pamiątkę jubileuszu przed wejściem do szkoły znalazła swe miejsce pamiątkowa tablica. U progu roku szkolnego 1997/1998 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Na emeryturę odszedł p. Tadeusz Szatkowski – najdłużej jak dotąd urzędujący dyrektor połczyńskiego liceum (pełnił funkcję dyrektora w latach 1983-1997). Nowym dyrektorem szkoły został p. Roman Kozubek. Nastrój lat 90. tworzony był przez wiele innowacji uczniowskich: program “Młodzież-Gmina-Środowisko”; program studniówkowy “Czekając na Godota”; sztukę “Na pełnym morzu”; czy program z okazji dnia Edukacji Narodowej “Pogrzeb oświaty”. Rok szkolny 2002/2003 przyniósł kolejne zmiany. Nowo wybranym dyrektorem szkoły został p. Stefan Myca. Rozpoczął się okres wielu inwestycji i przedsięwzięć. W październiku 2002 r. szkoła otrzymała z prezydenckiego projektu “Internet w szkołach” pracownie informatyczne. W ramach modernizacji i wzbogacania naszej oferty edukacyjnej utworzono siłownię, pracownię audiowizualną, centrum multimedialne, nowoczesną pracownię biologiczną i matematyczną. Zainicjowano również Dni Patrona Szkoły “Stachy”, które udało się zorganizować dwukrotnie w 2004 r. i 2006 r. przez ówczesny Samorząd Uczniowski. Ich atmosfera i klimat były niepowtarzalne.

W 2009 r. w wyniku połączenia połczyńskich szkół utworzony został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Dyrektorem ZSP został Stefan Myca. W tym samym roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Połczynie-Zdroju Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu.

W 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnego skrzydła szkoły dla szkolnictwa zawodowego.

W 2014 r. dyrektorem szkoły został Bogusław Ogorzałek. W tym samym roku uroczyście otworzono Pracownię Filmoteki Szkolnej.

Rok 2016 przyniósł dwa ważne wydarzenia. Szkoła nawiązała współpracę z firmą Intel. Efektem współpracy było otwarcie nowoczesnej Pracowni Internetu Rzeczy. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica obchodziło jubileusz 70-lecia – odbyły się uroczyste akademie, wieczór wspomnień, zjazd i bal absolwentów.

W styczniu 2019 r. Bogusław Ogorzałek został wicekuratorem oświaty województwa zachodniopomorskiego i złożył rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora ZSP, w związku z czym Zarząd Powiatu Świdwińskiego powierzył pełnienie funkcji dyrektora dotychczasowej wicedyrektor – pani Hannie Zielińskiej.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół i przyjęła w swoje progi absolwentów gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych. Dyrektorem została pani Hanna Zielińska, funkcję wicedyrektora objęła pani Krystyna Kawicz-Żabska.

Od roku szkolnego 2020-2021 w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej pani dyrektor Hanny Zielińskiej dyrektorem Zespołu Szkół została pani Krystyna Kawicz-Żabska, a wicedyrektorem pan Damian Mróz.