Kalendarz roku szkolnego

PLAN PRACY SZKOŁY

Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju

na rok szkolny 2019/2020

Rada Pedagogiczna dotycząca organizacji roku szkolnego 2019/2020 28 sierpnia
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 2 września
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez uczniów klas IV technikum i uczniów przystępujących do kolejnej sesji 8 września
Spotkanie rodziców dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas I godz. 1600 11 września
Rada pedagogiczna – plan nadzoru pedagogicznego 12 września
Spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami klasy III LO i IV T – procedury egzaminu maturalnego 2019/2020 25 września
Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców 26 września
Termin złożenia planów wynikowych i planów pracy wychowawczej 27 września
Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klasy III LO i IVT 30 września
Przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych z języka polskiego, matematyku, języków obcych wrzesień /październik
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października
Analiza wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w zespołach przedmiotowych – przedłożenie Dyrektorowi szkoły analizy i wniosków Koniec września
Spotkanie zespołów przedmiotowych – analiza testów diagnozujących klas I przedstawienie analizy i wyników Dyrektorowi szkoły koniec października
Spotkanie rodziców klas I z wychowawcami klas I listopad
Próbny egzamin maturalny i zawodowy listopad
Szkolne obchody Święta Niepodległości 8 listopada
Próbny egzamin zawodowy grudzień
Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych 10 grudnia
Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli 10 grudnia
Szkolne spotkanie Bożonarodzeniowe – wigilia szkolna 20 grudnia
Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 i 3 stycznia
Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych 9 stycznia
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze 9 stycznia ( czw)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny 9 stycznia (dk) 11.01 – 15.02 (w)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna 10 stycznia
Próbny egzamin maturalny styczeń
Studniówka – 2020 styczeń
Ferie zimowe 10 – 23 lutego
Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 7 lutego
Próbny egzamin maturalny marzec
Próbny egzamin zawodowy luty/marzec
Dzień zawodowca marzec
Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych dla klasy III LO i IV T 20 marca
Szkolne rekolekcje wielkopostne Termin do uzgodnienia
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia
Wystawienie ostatecznych ocen końcoworocznych klas III LO i IV T 20 kwietnia
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas III LO i IV T 21 kwietnia
Pożegnanie absolwentów klas III LO i IV T 24 kwietnia
Wystawienie proponowanych ocen dla klasy II T i III TH 27 kwietnia
Egzamin maturalny – sesja wiosenna 2020 – egzaminy ustne Cz. pisemna 4-21 maja
Cz. ustna 7-22 maja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 4,5, 6 maja
Przeprowadzenie testów kompetencji w klasach II BSI, I-II LO i I-III T z matematyki, języka polskiego, języka obcego, przedmiotu rozszerzonego maj /czerwiec
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach końcowo rocznych klas I – II LO , klasy I i III TZ i klas II BS I 29 maja
Wstępna rada klasyfikacyjna klasy II T i III TH 26 maja
Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli godz.16.00-18.00 2 czerwca
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień Otwarty maj
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny – etap praktyczny Cz. pis. 23 czerwca
Cz. prakt. 22.czerwca (d)
Cz. prakt. (w) 24.06 – 9.07
Wystawienie ocen końcowo-rocznych 23 czerwca
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I – II LO , klas I T, III TŻ i UG, klas II-III BS I 23 czerwca
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 26 czerwca
Letnie ferie 27 czerwca – 31 sierpnia
Rekrutacja do klas I – zgodnie z harmonogramem rekrutacji Ustali K. Oświaty
Podsumowująca Rada Pedagogiczna – analiza testów kompetencji 30 czerwca
Egzaminy poprawkowe dla uczniów Zespołu Szkół – zgodnie z harmonogramem 24-26 sierpnia
Poprawkowe egzaminy maturalne – egzamin pisemny – egzamin ustny Cz. pisemna 25 sierpnia
Cz.ustna 24-25 sierpnia
Rada pedagogiczna otwierająca ROK SZKOLNY 2020/2021 27 sierpnia