MATURA PRÓBNA

HARMONOGRAM PRÓBNEJ MATURY

15.02.2021 (PONIEDZIAŁEK)

J. POLSKI
poziom podstawowy 08.30 – 11.20
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

GEOGRAFIA
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

BIOLOGIA
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

16.02.2021 (WTOREK)

MATEMATYKA
poziom podstawowy 8.30 – 11.20
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

CHEMIA
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

17.02.2021 (ŚRODA)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY PODSTAWA
j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski 8.30 – 10.30

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY ROSZERZENIE
j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski 10.50 – 13.20

Wszyscy maturzyści w dniach 15, 16, 17.02.2021 po zakończonej maturze nie mają zajęć.

Szczegółowy harmonogram zawierający informacje na temat daty i miejsca egzaminu, liczby zdających, wejścia do szkoły można pobrać poniżej:

DODATKOWE ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH

NA EGZAMIN MOŻE PRZYJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ.

ZDAJĄCY NIE MOŻE PRZYJŚĆ NA EGZAMIN, JEŻELI PRZEBYWA W DOMU Z OSOBĄ NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH ALBO JEST OBJĘTA KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ W WARUNKACH DOMOWYCH

JEŻELI ZDAJĄCY CHORUJE NA ALERGIĘ LUB INNE SCHORZENIE , KTÓREGO OBJAWAMI MOGĄ BYĆ KASZEL, KATAR LUB ŁZAWIENIE, MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ TAKĄ INFORMACJĘ DO DYREKTORA SZKOŁY PRZED EGZAMINEM.

 1. Do szkoły zdający wchodzą z zakrytymi ustami i nosem (własna maseczka lub przyłbica), wejściem i o czasie wskazanym w Harmonogramie wejść (Załącznik), zachowując bezpieczną odległość ( również przed szkołą). Na drzwiach wejściowych do szkoły będą umieszczone listy zdających, uprawnionych do wejścia w tym miejscu.
 2. Po wejściu do szkoły zdający jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz udania się bezpośrednio przed wskazaną salę.
 3. Wierzchnie okrycie zdający pozostawiają w sali przygotowanej jako szatnia.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Jeżeli jednak wystąpi taka sytuacja, w sali przygotowanej jako szatnia, będzie przygotowany pojemnik z woreczkami, w których je umieszcza.
 5. Zdający przynoszą własne przybory piśmiennicze i kalkulatory dopuszczone przez CKE oraz małą buteleczkę wody.
 6. Przed wejściem do sali zdający zachowują bezpieczną odległość od innej osoby tj. co najmniej 1,5 m.
 7. Zdający losują numerki i podpisują się na liście zdających, używając własnego długopisu/pióra. Numerki zabierają ze sobą i kładą na ławce. Po zakończeniu egzaminu zostają zebrane do woreczka foliowego i zniszczone.
 8. Po zajęciu miejsc zdający mogą zrezygnować z zakrywania ust i nosa.
 1. Zdający mają obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, kiedy :
 • Udaje się z przewodniczącym zespołu nadzorującego do dyrektora po odbiór arkuszy.
 • Podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie a także w celu otrzymania pozwolenia na skorzystanie z materiałów pomocniczych (słowniki).
 • Wychodzi do toalety.
 • Wyraża wolę skorzystania na egzaminie z j. polskiego ze słowników, w tym celu po zgłoszeniu członkowi zespołu nadzorującego, podchodzi do przygotowanego miejsca z materiałami pomocniczymi, a przed ich użyciem dezynfekuje obowiązkowo ręce ( środek dezynfekujący znajduje się obok słowników).
 • Kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

OBOWIĄZKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zakaz komunikowania się z innymi zdającymi w trakcie egzaminu.
 2. Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 3. Zakaz wymieniania się miedzy zdającymi długopisami/piórami lub sprzętem pomocniczym.
 4. Obowiązek mycia i zdezynfekowania rąk po wyjściu z toalety.
 5. Obowiązek opuszczenia szkoły zaraz po zakończeniu egzaminu oraz zakaz gromadzenia się zarówno na terenie jak i przed szkołą.

Dopuszczone przez CKE przybory i materiały pomocnicze

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo/fakultatywnieZapewnia
biologiaLinijka
Kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Fakultatywnie Obowiązkowo
Obowiązkowo
Zdający
Zdający
Szkoła
chemiaLinijka
Kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Fakultatywnie Obowiązkowo
Obowiązkowo
Zdający
Zdający
Szkoła
fizykaLinijka
Kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Fakultatywnie
Obowiązkowo
Obowiązkowo
Zdający
Zdający
Szkoła
geografiaLinijka
Kalkulator prosty
Lupa
Obowiązkowo
Obowiązkowo Fakultatywnie

Zdający
historiaLupaFakultatywnieZdający
język polskiSłownik ortograficzny
Słownik poprawnej polszczyzny
ObowiązkowoSzkoła
matematykaLinijka
Cyrkiel
Kalkulator prosty
Wybrane wzory matematyczne
ObowiązkowoZdający
Zdający Zdający
Szkoła
Wiedza o społeczeństwieKalkulator prostyFakultatywnieZdający

Każdy zdający ma obowiązek posiadania na egzaminie z każdego przedmiotu własny długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Konkurs historyczny

25 stycznia br. 7 uczniów klas licealnych i technikum z Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju przystąpiło do konkursu „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921”, którego organizatorami są Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza i Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Konkurs ma za zadanie upamiętnić bohaterów i walki toczone podczas konfliktu sprzed wieku oraz rozbudzić zainteresowanie historią wśród młodego pokolenia. Trzech najlepszych uczestników zakwalifikuje się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się za miesiąc w Szczecinie.

Konkurs odbył się na terenie Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczestnikom życzymy sukcesów i trzymamy kciuki!!! Za przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu odpowiedzialni byli nauczyciele historii: Andrzej Tworek i Tomasz Podsiadło.