Wyniki rekrutacji – 22.07.

Co dalej?

Jeśli chcesz uczyć się w Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju, ale nie dostarczyłeś/dostarczyłaś wszystkich niezbędnych dokumentów, od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 musisz potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA*,
  • umowy/zaświadczenia od pracodawcy o praktyczną naukę zawodu BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA**
  • 2 zdjęć podpisanych na odwrocie,
  • karty zdrowia,
  • opinii PPP, orzeczenia

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
** Ostateczny termin dostarczenia umowy o praktyczną naukę zawodu to 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

Masz wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 94 36 62 083.

MATURA 2021
W ZESPOLE SZKÓŁ
W POŁCZYNIE-ZDROJU

ZDAWALNOŚĆ:

KRAJWOJEWÓDZTWOPOWIATZESPOŁ SZKÓŁ W POŁCZYNIE-ZDROJU
j. polski 93939496
j. angielski 94939297,5
j. niemiecki 85836983
j. rosyjski 9296100100
matematyka 79747967