Regulamin Walentynkowego Konkursu „Polska? Kocham!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami Walentynkowego Konkursu „Polska? Kocham!” są: Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju (dalej: „Szkoły”).
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkół (dalej: „Uczestnik”).
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie, który dostępny jest w Szkołach oraz na stronach internetowych Szkół.
 5. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują jednocześnie zasady zawarte w Regulaminie.

§ 1

CELE I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów poczucia piękna ojczystej przyrody, poszerzenie wiedzy o warunkach naturalnych i historii Polski, kształcenie patriotyczne, rozbudzenie zainteresowań oraz możliwość przedstawienia własnego poglądu na świat.
 2. W pracy konkursowej należy pokazać dlaczego i za co kochasz Polskę.
 3. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach:
 1. prezentacja multimedialna;
 2. utwór literacki;
 3. plakat (tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie – Zdroju) – format pracy A3, technika dowolna.

§ 2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Każdy uczeń może wziąć udział w dowolnej ilości konkurencji.
 2. Prace wykonywane są samodzielnie przez jednego ucznia.
 3. W konkurencji „utwór literacki” biorą udział samodzielne prace uczniów, dotychczas nigdzie nie publikowane.
 4. Jedna osoba może dostarczyć jeden utwór prozatorski (opowiadanie, esej, nowela, itp.) lub poetycki (wiersz, sonet, pieśń, itp.).
 5. W przypadku utworu poetyckiego zostaje ustalona maksymalna liczba 3 tekstów na autora.
 6. Teksty MUSZĄ być zapisane czcionką Arial lub Times New Roman; wielkość czcionki: 14; interlinia: 1,5 wiersza.

§ 3

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie muszą zostać opatrzone imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem klasy i szkoły. Prace należy dostarczyć do pana Tomasza Podsiadło do dnia 26.02.2021 r.:
 1. prezentacja multimedialna na adres: t.podsiadlo@zspolczyn.edu.pl
 2. utwór literacki na adres: t.podsiadlo@zspolczyn.edu.pl

§ 4

PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wykonanej pracy wraz z wynikami konkursu na stronach internetowych Szkół.
 2. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu, szkoła macierzysta może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Szkół.

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2021 r.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
 2. Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu należy kierować do Pana Tomasza Podsiadło (e-mail: t.podsiadlo@zspolczyn.edu.pl).

§ 7

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju.
 2. Dane osobowe podane przez Uczestnika, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu oraz publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej Administratora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 3. Dane osobowe laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe w celu:
 1. umożliwienia Uczestnikom wzięcia w nim udziału,
 2. umożliwienia przeprowadzenia konkursu,
 3. opublikowania informacji o laureatach,
 4. archiwizacji dokumentów.
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
 2. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
 5. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.