Informacje dla rodziców COVID-19

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem regulującym pracę w szkole w dniach 26.10. – 8.11.:

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

 • kaszel,
 • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 • utratę węchu o nagłym początku,
 • utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
 • wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Jeżeli Twoje dziecko lub inne osoby razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

• przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,

• miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;

• mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

• w żadnym wypadku nie wolno wychodź z domu,

• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

• jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

Więcej informacji :

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.

Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.

W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.

Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.

Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.

Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.

Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.

Dlatego im mniej rzeczy zbędnych przynoszonych jest z domu do szkoły tym mniejsze ryzyko zakażenia. Mogą być one bowiem pośrednim „transporterem” wirusa. Dlatego też ważne jest aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych w nauce przedmiotów oraz posiadały w miarę możliwości własne przybory szkolne.

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy nie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej.

Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.

Zostały także wydane wytyczne dotyczące (stołówka, catering).

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Gastronomia_wytyczne_aktualizacja_2_07_20.pdf

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego1 niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż
w zamkniętych pomieszczeniach.

Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu.

Zalety przebywania na świeżym powietrzu:

 • dawka energii – zajęcia lub sport w plenerze z przyjemnym powiewem świeżego powietrza to czysta przyjemność!
 • hartowanie organizmu – przebywanie na świeżym powietrzu nie musi się odnosić wyłącznie do ciepłych słonecznych dni!
 • poprawa samopoczucia – umożliwiasz uczniom dotlenić organizm!
 • dawka witaminy D3 – przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ odpornościowy!
 • poczucie swobody – unikasz zatłoczonych pomieszczeń!
 • brak ograniczeń co do formy aktywności fizycznej – umożliwiasz przeprowadzenie wielu zabaw, gier czy też ćwiczeń, których nie jesteś w stanie zrealizować w pomieszczeniu!

1 Zgodnie z aktualnymi wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole. W trakcie podróży do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas, aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W POŁCZYNIE-ZDROJU

 1. Postanowienia ogólne
 1. Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówki oświatowe przez odpowiednie organy w czasie trwania pandemii COVID-19. Wprowadzone zasady dotyczą wszystkich pracowników szkoły, rodziców oraz młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju.
 2. Procedury określają działania, które szkoła podejmie celem zminimalizowania możliwości zarażenia, jednakże rodzice muszą być świadomi, iż mimo podjęcia wszystkich dostępnych środków bezpieczeństwa ze względu na charakter pracy nie da się w pełni wyeliminować ryzyka.
 3. Podstawy prawne do opracowania procedur funkcjonowania szkoły:
 1. Wytyczne MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020
 2. Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 3. Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo)
 4. Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).
 1. Obowiązki dyrektora placówki
 1. Dyrektor placówki ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach ogłoszonej pandemii.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o wdrożonych procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki oświatowej poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
 4. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
  1. Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza dozowniki i informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku mają obowiązek dezynfekcji rąk.
  2. W toaletach oraz w pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne, dodatkowo umieszcza środki do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją umieszczoną w widocznym miejscu.
  3. Dysponuje dyżur nauczyciela lub pracownika szkoły nadzorującego obowiązkową dezynfekcję rąk i ograniczającego skupiska wchodzących do budynku uczniów.
 5. Organizuje i koordynuje pracę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego.
 6. Wprowadza ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu młodzieży szkolnej z pracownikami administracji. W kontakcie z pracownikami administracji uczniowie winni posiadać środki ochrony osobistej (maseczkę lub przyłbicę). W miarę możliwości wykorzystywać kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 7. Zapewnia na terenie szkoły izolatorium (miejsce pobytu osoby z podejrzeniem COVID-19) wyposażone w zestaw ochrony (przyłbica, fartuch ochronny, maski, rękawiczki jednorazowe).
 8. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami oraz rodzicami uczniów w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem osoby znajdującej się na terenie placówki.
 9. Zapewnia codzienną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń w szkole, sprzętów i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych.
 10. Ustala w porozumienia z opiekunem biblioteki zasady korzystania z zasobów bibliotecznych uwzględniając 2-dniowy okres kwarantanny dla książek i materiałów przechowywanych w bibliotece.
 11. Odpowiada ze kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do szkoły.
 12. Określa, którymi ciągami komunikacyjnymi uczniowie będą wchodzić do szkoły i szatni i opuszczać budynek (załącznik 1.)
 1. Obowiązki wicedyrektora placówki
 1. Monitoruje przestrzeganie ustalonych zasad pracy szkoły odnośnie organizacji zajęć, w szczególności przestrzegania zasad przebywania na terenie placówki, higieny udostępnianych uczniom pomieszczeń oraz wykonywania zadań przez pracowników szkoły związanych z przestrzeganiem higieny w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego.
 2. Gromadzi wypełnioną przez rodziców uczniów Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju dokumentację – Załącznik 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia, uczęszczającego do Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju do niniejszej procedury.
 1. Obowiązki kierownika gospodarczego
 1. Kontroluje przeprowadzanie dezynfekcji sal dydaktycznych, sal gimnastycznych, sprzętu sportowego po każdym dniu zajęć.
 2. Kontroluje dezynfekcję sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć na boisku sportowym.
 3. Nadzoruje umieszczenie przy wejściu do budynku szkoły dozownika z płynem dezynfekującym do rąk oraz informacji o sposobie jego użycia oraz informacji o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły.
 4. Dopilnowuje, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były dostępne mydła antybakteryjne oraz umieszczone w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcji do dezynfekcji rąk.
 1. Obowiązki nauczycieli i pracowników obsługi
 1. Prowadzą samoobserwację i stałą obserwację stanu zdrowia uczniów przebywających na terenie szkoły w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 2. Pracownicy szkoły używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli, chyba że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u siebie lub innego domownika pracownik pozostaje w domu, zawiadamia o tym fakcie sanepid i dyrektora placówki.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem według instrukcji zamieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
 5. W sytuacji przejścia powiatu w strefę żółtą lub czerwoną nakłada się obowiązek pracy na terenie szkoły w maseczkach ochronnych.
 6. Wszyscy pracownicy wchodzą do szkoły i wychodzą tylko wskazanym przez dyrektora wejściem lub w uzasadnionych przypadkach innym uzgodnionym z dyrektorem.
 7. Nauczyciele:
  1. Przedstawiają uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły. Przypominają podstawowe zasady higieny (zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.).
  2. Po każdej lekcji przeprowadzają wietrzenie sali lekcyjnej i części wspólnych (korytarzy).
  3. Zachęcają młodzież do spędzenia przerw na świeżym powietrzu, poza budynkiem szkoły.
  4. Uaktualniają dane telekomunikacyjne rodziców/opiekunów prawnych celem zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji. Zaleca się wykorzystywanie technik komunikacji na odległość za pomocą komunikatorów e-dziennika bądź telefonicznie.
  5. Pełnią obowiązkowy dyżur zgodnie z opracowanym harmonogramem, uwzględniając ograniczenie dużych skupisk młodzieży i dopilnowując obowiązkowej dezynfekcji rąk.
  6. Dopilnowują, aby uczniowie korzystali wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych i nie udostępniali ich między sobą.
  7. Codziennie w godz. 8:00 do 16:00 sprawdzają w e-dzienniku komunikaty i w razie potrzeby udzielają odpowiedzi, realizują zadania wyznaczone przez dyrekcję szkoły.
  8. Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do wykorzystania wszystkich czterech szatni celem rozlokowania młodzieży przebierającej się na zajęcia.
 8. Pracownicy obsługi:
  1. Wykonują codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich.
  2. Uzupełniają na bieżąco zawartość dozowników płynów dezynfekujących .
  3. Nadzorują dezynfekcję rąk osób wchodzących do szkoły środkiem dezynfekującym umieszczonym przy drzwiach wejściowych.
  4. Sprzęt sportowy oraz podłoga sali gimnastycznej powinna być umyta detergentem po każdym dniu zajęć, w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 1. Obowiązki rodziców
 1. Rodzice zapoznają się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju w okresie pandemii i podpisują stosowne oświadczenie (załącznik 2).
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w domowej izolacji.
 3. Rodzice zapewniają uczniom indywidualną ochronę osobistą w drodze do i ze szkoły.
 4. Umożliwiają kontakt telefoniczny z dyrekcją i wychowawcą klasy.
 5. Przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia ucznia.
 6. Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych szkoły oraz dla osób przebywających na jego terenie.
 1. Praca w podwyższonym reżimie sanitarnym
 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się ograniczenie wchodzenia na teren szkoły innych dorosłych niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor szkoły.
 2. Przy wejściu do szkoły uczniowie są zobligowani do zapoznania się z instrukcją dezynfekcji rąk, a następnie każdorazowo skorzystać z dozownika celem odkażenia rąk.
 3. Pracownik dyżurujący każdorazowo ma obowiązek kontrolować przeprowadzenie dezynfekcji rąk przez osoby wychodzące na teren szkoły.
 4. Podczas przebywania na korytarzu szkolnym, wszyscy uczniowie i pracownicy zobligowani są do noszenia środków ochrony osobistej tj. maseczki lub przyłbicy.
 5. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 6. Wprowadza się obowiązek opuszczania szkoły zaraz po zakończeniu przewidzianych planem lekcji zajęć.
 1. Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia
 1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub objawy choroby COVID-19 zostaje automatycznie odizolowany w tzw. izolatorium.
 2. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców, opiekunów prawnych odizolowanego ucznia, którzy podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 3. Nauczyciel, oczekując z uczniem podejrzanym o zakażenie, bezzwłocznie zabezpiecza się w maseczkę, przyłbicę i rękawiczki.
 4. Pracownik szkoły, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub pojawiają się objawy choroby COVID-19, zgłasza ten fakt dyrektorowi placówki i udaje się bezzwłocznie do wyznaczonego pomieszczenia. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w maseczkę, przyłbicę i rękawiczki. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze działanie.

Załącznik 1

Organizacja wejść i wyjść uczniów z budynku Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju

Wejście główne
część ogólnokształcąca
Wejście główne
część zawodowa
II LO spI T
II T spI LO
II TII LO
III TIII A LO
IV TIII B LO
III BSI

Załącznik 2

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego ucznia, który uczęszcza do Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju

…………………………………………………………………………. ……………………………………………..

(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) (nazwisko i imię ucznia)

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/łem się z treścią „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19na terenie Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju”.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju” związanych z reżimem sanitarnym.
 3. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w najbliższym otoczeniu ucznia.

………………………………………………….. ……………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis rodziców)